Gino Rossi odnotowało stratę w III kwartale 2018 roku

W III kwartale 2018r. odnotowało 11,42 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom z działalności kontynuowanej. Wynik netto z działalności zaniechanej (przeznaczonej do sprzedaży) wyniósł -6,04 mln zł w III kw. br. wobec -4,29 mln zł rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła 10,27 mln zł wobec 0,61 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł minus 8,53 mln zł wobec 1,1 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 34,55 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 43,17 mln zł rok wcześniej. „W okresie od stycznia do września 2018 grupa zanotowała 121,6 mln zł przychodów. W omawianym okresie obserwowana była tendencja zapoczątkowana w pierwszych miesiącach roku, a mianowicie niższy w ujęciu rok do roku poziom przychodów w połączeniu z wyższymi kosztami m.in. płac czy logistyki, wpłynął negatywnie na wynik na sprzedaży. Dodatkowo grupa borykała się z niedostatecznym poziomem kapitału obrotowego, który przełożył się na niedostateczne zatowarowanie sklepów – zbyt krótka kolekcja i niepełny zakres modelokolorów – oraz ograniczenie współpracy z partnerami zewnętrznymi (kanał B2B). W konsekwencji EBITDA z działalności kontynuowanej wyniosła w I-III kw. 2018 roku -18,3 mln zł i omawiany okres grupa zakończyła stratą netto z działalności kontynuowanej w wysokości -30 mln zł” – napisał zarząd spółki w komentarzu.